Verslag Alzheimercafé 21 oktober 2019 in Myllesweerd.

Wat kan of moet ik juridisch regelen

Aanwezig: 94 personen.

Francine v.d. Duijn heet iedereen welkom en legt in het kort uit wat men kan regelen met de huisarts en wat men kan regelen met de notaris en wat de mogelijkheden zijn.

Bij dementie is het vooraf bespreken van het levenseinde ingewikkeld. Dit dient zeker vooraf diverse keren besproken te worden met de huisarts.

Mevrouw Mr. T.M. Westers van Haaren en de heer Mr. H. Wilhelm leggen het een en ander hierover  deze avond uit namens het notarissenkantoor Kersten-Wilhelm.

 2 soorten testamenten.

Een ‘gewoon’ testament treedt in werking nadat iemand is overleden.

Voor regelingen na overlijden

– Erfgenamen benoemen: wie krijgt de erfenis?

– Executeur benoemen: wie wikkelt de erfenis af?

– Uitsluitingsclausule: erfenis privé houden bij echtscheiding van een erfgenaam

– Erfbelasting besparen of uitstellen.

– Goede doelen begunstigen.

 

2.Een ‘levenstestament’ treedt in werking als iemand zelf zijn zaken niet kan behartigen.

– Voor regelingen tijdens leven voor als u zelf niet meer uw eigen zaken tijdelijk of definitief kunt behartigen.

Bijvoorbeeld

– U heeft Alzheimer en kunt uw eigen belangen niet meer goed behartigen.

– U ligt in coma en bent langdurig niet in staat uw zaken te regelen.

Wat regelt de wet.

Er is nauwelijks iets bij wet geregeld als het gaat om de behartiging van de belangen van iemand die dat niet meer zelf kan, alleen zaakwaarneming. Men is aangewezen op de rechter voor benoeming van een bewindvoerder, curator of mentor. De druk op de rechters is erg hoog in verband met de vergrijzing, daarom is het levenstestament door notarissen ontwikkeld.

Levenstestament.

Het is dus van belang om zelf alvast een regeling te treffen voor de situatie waarbij u niet meer zelf over uw vermogensrechtelijke belangen kunt beschikken.

Bij deze regeling kan dan ook een verklaring met betrekking tot medische vertegenwoordiging worden gegeven. Ook wilsverklaringen zijn mogelijk.

Het samenstellen van deze regeling heet “ levenstestament”, een notariële akte waarin u

(bijvoorbeeld aan uw echtgenoot of echtgenote e/o kinderen) volmacht geeft om namens u tijdens uw leven diverse rechtshandelingen te verrichten indien u daartoe zelf niet meer in staat bent.

Met een levenstestament schept u duidelijkheid over de rechten en plichten van de gevolmachtigde.

Het levenstestament kunt u door de notaris laten opstellen. Alles is dan officieel vastgelegd en de afspraken hebben rechtskracht. U beslist zelf wat er in het levenstestament wordt opgenomen.

Ingangsdatum levenstestament.

Wie bepaalt wanneer het levenstestament ingaat?

Dit kun je volgens een bepaald protocol vastleggen, of je naaste daarin betrekken.

Is dat de gevolmachtigde zelf of wordt het ingangsmoment bepaald door een onafhankelijke arts?

Het kan direct ingaan, indien de partner de volmacht krijgt.

Anders wordt een arts ingeschakeld bij de beslissing.

De ingangsdatum door een arts laten bepalen is in de praktijk wel het advies.

 Inhoud levenstestament?

Voor regelingen tijdens leven voor als u zelf niet meer uw eigen zaken tijdelijk of definitief kunt behartigen.

In het levenstestament wordt geregeld wie beslissingen kan nemen over:

– bankzaken;

– schenkingen;

– medische handelingen;

– opname in een verzorgings- of verpleeghuis;

– over inboedel en verkoop huis;

Reikwijdte volmacht

– Algemene volmacht of beperkte volmacht voor bepaalde rechtshandelingen.

Is gebaseerd op vertrouwen van de persoon in kwestie.

– Alleen of gezamenlijke bevoegd.

Dit is beide mogelijk.

– Doorgeven volmacht?

Dit is in principe niet de bedoeling.

– Beperkingen in volmacht?

Er mogen geen schulden gemaakt worden door de gevolmachtigde.

Rekening en verantwoording.

– Aan wie moet de gevolmachtigde rekening en verantwoording afleggen?

De gevolmachtigde dient aan te tonen waarom hij geld opneemt. Aan de erfgenamen moet hij doorgeven wat er gebeurt.

– Toezichthouder benoemen?

Dit kan bv een accountant zijn, die meekijkt bij wat ingewikkelde situaties.

Medische wilsverklaring

Eventueel apart een medische wilsverklaring opmaken = richtlijn voor de naasten.

  1. Niet juridisch afdwingbaar, arts bepaalt uiteindelijk.

Kan ook via de huisarts, meer informatie is te vinden op website  www.thuisarts.nl

Regelmatig met de naasten en de huisarts de wensen en keuzes van de behandelingen doorspreken is heel belangrijk.

Euthanasie is een aparte behandeling en is moeilijk, maar ook hier geldt en is het noodzakelijk het regelmatig herhalen van de wensen. Maar dan nog is het soms niet altijd haalbaar.

Wat gebeurt er als je  geen levenstestament hebt.

Dan moet de rechter een bewindvoerder benoemen. In de meeste gevallen hebt u daar geen zeggenschap over wie de bewindvoerder wordt of hoe de bewindvoerder u moet vertegenwoordigen.

De rechter houdt toezicht op de bewindvoerder. Het idee van het levenstestament is ontstaan omdat

als u zelf de regie wilt houden over uw belangen, zowel met betrekking tot uw financiën als uw medische wensen, u dit dan kunt vastleggen bij de notaris en dit niet via de rechter hoeft.

Levenstestament versus testament

Het levenstestament en het testament moeten goed op elkaar worden afgestemd. Handelingen (bijvoorbeeld giften of verkoop huis en inboedel) tijdens leven verricht kunnen invloed hebben op het testament.

Pauze

Wanneer men zelf een levenstestament heeft opgemaakt is dit niet altijd officieel. Kan wel bij goed overleg.

Een volmacht van de bank bij wilsonbekwaamheid  geldt niet als deze niet is beschreven bij de notaris.

De kosten voor een levenstestament zijn niet vastgesteld maar gemiddeld kost het

€ 450 per levenstestament en bij 2 personen samen € 650, – . Per persoon wel apart regelen.

Als u een persoon een volmacht geeft hoeft deze persoon niet zelf te tekenen en kan dit uiteindelijk weigeren, daarom altijd  een reserve gevolmachtigde benoemen.

De rechter kan het verzoek inwilligen om een van de kinderen tot bewindvoerder  te benoemen indien er geen levenstestament aanwezig is, maar kan bij gegronde reden daar wel vanaf stappen.

Een rechter is dus alleen nodig indien geen levenstestament is opgesteld.

Indien geen levenstestament kan bij dementie  een bewindvoerder worden benoemd door de rechter, dit kost veel tijd.

De eigen bijdrage voor het verpleeghuis wordt berekend op basis van iemands inkomen en vermogen. Het peiljaar daarvoor ligt 2 jaar geleden.

Een wilsverklaring afgelegd bij de huisarts is een heel belangrijke richtlijn, die meegenomen kan worden naar de artsen van het verpleeghuis, of ziekenhuisarts. Deze verklaring moet constant worden geactualiseerd.

Bij dementie is de arts verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing. Euthanasie is dan lastig en heel moeilijk uitvoerbaar.

Een onafhankelijk arts dient benaderd worden om iemands wilsbekwaamheid vast te stellen (Via-artsen).

Benadrukt wordt nogmaals het regelmatig toetsen van de wensen en wat is vastgelegd via een testament of levenstestament.

De legitieme porties zijn wettelijk vastgesteld.

Kinderen uitsluiten kan alleen via de notaris.

Vertrouwen in de persoon van de gevolmachtigde is noodzakelijk. Je kunt in je levenstestament opnemen dat een toezichthouder wordt aangesteld.

De volmacht bij de bank die al geruime tijd loopt, al van voordat er sprake is van dementie, is deze bij de ziekte dementie nog geldig?

Deze is niet geldig als iemand zijn/haar belangen niet meer kan behartigen. Daarvoor dient dus een levenstestament opgesteld te worden.

De toetsing van de financiën gebeurt via het CAK, Centraal Administratie kantoor. Er geldt hiervoor een belastingvrije voet.

Het is verstandig iedere 5 jaar het testament opnieuw onder de loep te nemen.

Het afschrift dan altijd meenemen naar de notaris ter beoordeling.

Einde van de avond bedankt Francine alle aanwezigen en reikt nog 2 boeketten uit namens Stichting Alzheimer café Land van Cuijk en Gennep.

 

Eerstvolgende activiteiten