Seniorenbelangen

De rijksoverheid trekt zich al jaren vergaand terug uit het sociaal domein en legt een grote verantwoordelijkheid voor welzijn en zorg neer bij gemeenten en burgers zelf. Sinds 2015 krijgen gemeenten één ongedeeld budget, waaruit ze vele voorzieningen voortvloeiend uit deze wet moeten bekostigen.

De afbouw van de verzorgingsstaat heeft met name grote gevolgen voor de groeiende groep ouderen. Die kunnen minder van de overheid verwachten. Zij zouden meer voor elkaar kunnen gaan zorgen en meer voor en met elkaar doen. Voor de seniorenorganisaties is een belangrijke rol weggelegd. Voor met name de KBO-Afdelingen in onze gemeenteis sterke lokale bundeling van krachten mogelijk. Het op gemeentelijke schaal samenwerken van deze Afdelingen met andere organisaties leidt bovendien tot een steviger positie, invloed, slagkracht en profilering van de plaatselijke seniorenorganisaties in de gemeente.

De beste belangenbehartiging wordt verkregen door samenwerking. Dit noemen we collectieve belangenbehartiging. Voor vele senioren ontstaan nu en in de toekomst, specifieke situaties op sociaal-maatschappelijk gebied vanwege toenemende leeftijd, het toenemend aantal senioren en afnemende mogelijkheden voor verplegende verzorging.

Individuele belangenbehartiging
De samenwerkende ouderen organisaties in Mill bieden u persoonlijk op tal van terreinen ondersteuning door geschoolde vrijwilligers. U kunt daarbij een beroep doen op de Vrijwillige Ouderen Adviseur. Hier spreken we dan over individuele belangenbehartiging.

Hebt u hulpmiddelen of zorg nodig?
U regelt een WMO voorziening met de gemeente. Om goede weg in te slaan bij een aanvraag adviseren wij u eerst een Cliëntondersteuner te verzoeken u de weg te wijzen.

De Cliëntondersteuners van de KBO werken op vrijwillige basis. Zij hebben een opleiding Cliëntondersteuning gehad, zijn gecertificeerd en zijn verplicht om periodiek bijscholing te volgen. Zij dienen een ruim aantal aanvragers per jaar bij te staan zodat kennis uit opleiding en praktijk elkaar versterken. Op deze manier waarborgt KBO de kwaliteit van deze dienstverlening. Alle Cliëntondersteuners zijn lid van een van onze seniorenverenigingen en verrichten hun vrijwilligerswerkzaamheden namens de KBO.

Voor meer informatie over Vrijwillige Ouderenadviseurs en Cliëntenondersteuning klikt u op deze link

 

Eerstvolgende activiteiten