Welzijn gezondheid en zorg

Op deze pagina treft u in Mill bekende organisaties aan die op gebied van Welzijn, gezondheid en zorg actief zijn. Senioren kunnen gebruik maken van hun dienstverlening.

Sociom en Sociaal kernteam
Hét aanspreekpunt bij vragen over Wonen, Welzijn en Zorg is de coördinator van Sociom. Bij vragen op het brede terreinen van wonen, welzijn en zorg neemt u contact op met de WWZ coördinator. Deze geeft niet alleen advies en ondersteuning, maar verwijst ook door naar de juiste instanties. U kunt deze WWZ coördinator bereiken via de telefooncentrale van Sociom: t. (0485) 700500 www.sociom.nl

Maatschappelijk werk
Het algemeen maatschappelijk werk van het Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk kan u helpen met het vinden van oplossingen in moeilijke situaties. U kunt bellen voor een afspraak bij het centraal bureau in Cuijk: 0485 316204.

Aanvragen huishoudelijke hulp (WMO)
Wij adviseren u gebruik te maken van de mogelijkheid van een KBO Cliëntondersteuner (zie link). Na de aanmelding onderzoekt de gemeentelijke WMO consulent uw situatie en nemen binnen 6 weken dan een besluit over uw aanvraag.. Zie hoofdstuk cliëntadviseurs onder dezelink.

Winkels voor Zorg en Uitleen
Heeft u voorzieningen nodig op het gebied van zorg en gezondheid dan kunt u een beroep doen op diverse aanbieders. Pantein Thuiszorgwinkel zit in het Maasziekenhuis. Centrale telefoonnummer is: 0485-845000.

Dagverzorging aanvragen
De Dagverzorging is bedoeld voor ouderen, die door omstandigheden onvoldoende kunnen deelnemen aan het bestaande verenigingsleven en voor wie activiteiten in groepsverband een waardevolle tijdsinvulling kunnen betekenen.

Voor dagactiviteit Ouderen is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg): (024) 3820820. http://www.ciz.nl/voor-professionals/aanvragen-awbz-indicatie.

Het Sociaal Kernteam helpt bij de aanvragen en is op werkdagen bereikbaar via tel. nr. 0485-396783.

G.G.Z. Centrum Land van Cuijk
G.G.Z. betekent Geestelijke Gezondheidszorg, Centrum Land van Cuijk. Het is een gespecialiseerde instelling voor behandeling, begeleiding en preventie bij psychische of psychiatrische problemen als de huisarts, de thuiszorg of het maatschappelijk werk onvoldoende hulp kunnen bieden. Ouderen (boven 60 jaar) kunnen terecht bij de afdeling Ouderenzorg. Verwijzing verloopt in principe via de huisarts. U kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de G.G.Z, Bilderbeekstraat 44, 5831 CX Boxmeer t. (0485) 847250. www.ggzoostbrabant.nl/ggz-land-van-cuijk-en-noord-limburg

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk
Steeds meer mensen kiezen ervoor om in de laatste fase van hun leven, thuis in hun vertrouwde omgeving afscheid van het leven te nemen. Naast de zorg die door de thuiszorg geboden wordt, kunt u een beroep doen op ondersteuning door – speciaal opgeleide – vrijwilligers van VTZ Land van Cuijk. Zij kunnen de zieken en de mantelzorgers bijstaan en ondersteunen, bijvoorbeeld door ’s nachts te waken zodat de naasten ook aan hun rust toe kunnen komen. U kunt de hulp aanvragen via uw huisarts of rechtstreeks bij de organisatie: t. (0485) 574289  info@vptzlandvancuijk.nl

Hospicehuis de Cocon
Als thuis sterven niet mogelijk of wenselijk is, biedt de Cocon een gastvrij onderkomen, waar stervenden omringd worden met persoonlijke aandacht en zorg. Het hospicehuis De Cocon is een woonhuis, waar in huiselijke sfeer opvang wordt geboden aan mensen die in de laatste weken van hun leven zijn. Informatie: Breestraat, 5845 Sint Anthonis: t. (0485) 380333 decocon@hospicehuislandvancuijk.nl

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill (PGM)
Het Platform Gehandicaptenbeleid Mill behartigt de belangen van alle inwoners met een beperking. Het platform brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente, de overheid en belangenorganisaties. www.pgmill.nl.

Alzheimervereniging afd. Land van Cuijk en Noordelijk Limburg
De vereniging verstrekt informatie over de verschillende vormen van dementie en wil taboes rondom dementie doorbreken. Verder geeft zij steun en voorlichting aan partners en familieleden van dementerende personen. e-mail: landvancuijk@alzheimer-nederland.nlwww.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/regionale-afdeling-land-van-cuijk-gennep-mook.aspx

De Zonnebloem in Mill
Doelgroep zijn langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende mensen die geconfronteerd zijn met ingrijpende levensgebeurtenissen. De medewerkers van de Zonnebloem komen op bezoek. Aanmelden bij op t. 0485 453589 www.regio-landvancuyk.zonnnebloem.nl

Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk
Dit steunpunt richt zich op alle mantelzorgers die intensief en/of langdurig voor een naaste zorgen. Bij het steunpunt kunt u terecht voor informatie en advies, emotionele ondersteuning, praktische ondersteuning, het ontmoeten van lotgenoten en ondersteuning bij het verkrijgen van de juiste hulp. Bezoekadres: Cuijk. t. 0485-846739, Email: mantelzorglvc@pantein.nl www.mantelzorglvc.nl

 Café Brein
Café brein is voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), hun partners, kinderen of ouders, vrienden en andere geïnteresseerden. Informatie: zie onder Steunpunt Mantelzorg land van Cuijk. www.mantelzorglvc.nl

Per saldo
Omdat de regels rondom het Persoons Gebonden Budget (PGB) behoorlijk veelomvattend zijn, hebben veel budgethouders behoefte aan ondersteuning. Per saldo, de belangenvereniging van en voor mensen die verzorging en begeleiding nodig hebben en die dit zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget http://www.pgb.nl/

Blink een vrijwilligers organisatie
Blink is er voor alle mensen met een beperking en voor hun mantelzorger(s). Er kan sprake zijn van een verstandelijke of lichamelijke beperking, een chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), niet of moeilijk kunnen zien of horen en autisme. Ook zelfstandig wonende die behoefte hebben aan hulp bij activiteiten of aan persoonlijke aandacht, kunnen een beroep doen op een vrijwilliger van Blink. Informatie: BLINK, Postbus 322 in Oss. t. 088-7540400, e-mail: info@blinkuit.nlwww.blinkuit.nl

Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen
Visio was voorheen Sensis en hier kan iedereen terecht met vragen over slechtziendheid of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering. Voor informatie kunt u contact opnemen met de cliëntservicelijn, t. 088-5858585. e-mail: info@visio.org, www.visio.org

Sportvereniging Hart in Actie voor hartpatiënten en diabetici
Deze sportvereniging heeft als doel het stimuleren van (ex)hartpatiënten en/of diabetespatiënten om te bewegen. Dit onder zodanige voorwaarden dat mensen met een hartafwijking met plezier en op verantwoorde wijze kunnen deelnemen aan sportactiviteiten. Voor inlichtingen: dhr. B. Wijnen: t. (0485) 452380. e-mail: ben.wijnen@telfort.nl  www.hartinactie.eu

Bibliotheek Mill
De bibliotheek heeft in haar collectie vele (e)boeken. Er liggen kranten om te lezen en tijdschriften om door te kijken en te lenen. Ook verhuurt de bibliotheek cd’s, videobanden, dvd’s en cd-roms. Speciaal voor mensen die wat slechter zien, heeft de bibliotheek boeken met een DUIDELIJKE LETTER en boeken met een EXTRA GROTE LETTER. Ook lenen zij leeshulpmiddelen uit om u hiermee kennis te laten maken, zoals loep, leesliniaal en leesstandaard. U kunt ook boeken thuis laten bezorgen. Ingesproken boeken en tijdschriften voor visueel gehandicapten zijn beschikbaar. Voor informatie bibliotheek Mill, t. (0485) 452145. www.biblioplus.nl

Loket aangepast-lezen
Bent u slechtziend? Heeft u moeite met het lezen van de kleine lettertjes. Bent u het geworstel met een leesloep zat? Misschien kost het u moeite een boek vast te houden? Als het gewone lezen niet meer gaat, dan is er een passende oplossing voor u en kan het Loket aangepast-lezen van grote betekenis zijn. Bij dit Loket kunt u namelijk gesproken boeken op cd-rom lenen. Iedereen die moeite heeft met het lezen of hanteren van boeken kan zich (laten) inschrijven. Ook mensen die tijdelijk niet in staat zijn gewone boeken te lezen, kunnen van deze dienstverlening gebruik maken. U kunt hiervoor contact opnemen met het Loket aangepast-lezen. Dit Loket is alleen per telefoon en per e-mail bereikbaar. Openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 16.00 uur. T. (070) 3381500. e-mail: klanten@aangepast-lezen.nl , www.aangepast-lezen.nl

Eerstvolgende activiteiten