Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij, zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Wanneer iemand niet op eigen kracht of met behulp van zijn of haar netwerk mee kan doen aan de maatschappij, of een beperking heeft, dan kan de gemeente helpen met een voorziening.

Ondersteuning thuis vanuit de WMO

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding
  • hulp bij het huishouden
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten
  • verstrekken van hulpmiddelen

Ondersteuning die past bij persoonlijke situatie

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning, dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. De gemeente regelt een tijdelijk maatwerkvoorziening zoals (extra) huishoudelijk hulp, begeleiding thuis of opvang elders. De gemeente start ook meteen het onderzoek naar de persoonlijke situatie.

Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

Eigen bijdrage WMO

Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor de WMO-ondersteuning die zij mensen thuis bieden. Vanaf 2020 betaalt u voor de meeste WMO-hulp een eigen bijdrage van € 19,00 per maand. Gemeenten kunnen wel een lagere eigen bijdrage vaststellen. Bijvoorbeeld voor huishoudens met een minimuminkomen.

Wat moet ik doen?

Voordat een aanvraag voor een voorziening bij het Front Office Sociaal Domein van de gemeente Land van Cuijk gedaan wordt, adviseren wij u om u te laten ondersteunen door een familielid, mantelzorger, kennis of een vrijwillig gecertificeerde cliëntondersteuner van de KBO. Zie www.kbo-mill.nl.

U vraagt een maatwerkvoorziening WMO aan door een melding te doen bij de Front Office Sociaal Domein. Dat kan telefonisch via 0485-854444 of via een mail naar wmo-consulenten@landvancuijk.nl.

Eerstvolgende activiteiten